Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Základná škola s materskou školou Bohdanovce

      

Školský poriadok

 

September 2016

 

Milý žiak, žiačka!

 

      Každá spoločnosť sa prejavuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí /ŠK/, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

     Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov, a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

 

Máš právo chodiť do školy

 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť k úcte ľudským právam a základným slobodám.

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor

 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK OBSAHUJE TIETO KAPITOLY:

 

 

                      Úvod.

I.Príchod žiakov do školy

II.Správanie žiakov počas vyučovania

III.Správanie žiakov cez prestávku

IV.Odchod žiakov zo školy

V.Dochádzka žiakov do školy

VI.Neprítomnosť žiaka na vyučovaní

VII.Starostlivosť o zovňajšok

VIII.Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

IX.Povinnosti týždenníkov a šatniarov

X.Povinnosti žiakov v ŠJ

XI.Dochádzka žiakov do ŠKD

XII.Povinnosti žiakov mimo školy

Režim dňa

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

 

I.                   PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

 

1.Do školy prichádzajú 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania, musíš byť už v triede. Na popoludňajšie vyučovania prichádzajú 10 minút pred začiatkom  vyučovacej hodiny.

2.Pred vchodom do budovy si očistí obuv, odloží si vrchný odev do šatne, a preobuje sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezúvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. Ako prezúvky sa nesmú používať botasky a tenisky!!!

3.Po príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čakaj na príslušného vyučujúceho. Na krúžky čakaj vo vestibule, nie v triede.

4.Do školy môžeš prísť aj na bicykli, ktorý pri vstupe do areálu školy odložíš na určené miesto. Platí zákaz jazdiť na bicykli v areáli školy. Príchod do školy a odchod z nej na bicykli je na tvoju vlastnú zodpovednosť!

5.Za stratu bicykla škola nezodpovedá!

6.Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot!

7.Počas celého vyučovania i cez prestávky, nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.

8.Žiaci školy používajú pri príchode budovy a odchode z budovy školy hlavný vchod. To platí aj pre žiakov stravujúcich sa v ŠJ.

 

II.                SPRÁVANIE ŽIAKA POČAS VYUČOVANIA

 

1.Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstrednosti, v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie na hodinách TV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.

2.K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

3.Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TV, VV, PV,  na informatike a pri písomných prácach nevstávaš.

4.Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.

5.Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

6.Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.

7.Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

8.Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr.zdravotné dôvody a iné) môžeš dostať dve sady učebníc.

9.Mobilný telefón musí byť počas celej doby vyučovania vypnutý. Zapnúť ho môžeš len na nevyhnutný čas so súhlasom triedneho učiteľa.

10.Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitné cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.

11.Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí na jednu vyučovaciu hodinu.

12.Pred hodinou TV sa v šatni (dievčatá v triede) prezleč do cvičebného úboru a počkaj na vyučujúceho. Odovzdaj vyučujúcemu TV do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.)

13.Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. V našej škole platí:

 „ Čo zničíš, zaplatíš !“

14.Šetri elektrickou energiou a vodou.

15.Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj a nevyhadzuj von papiere.

16.Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne, alebo domnelo urobil.

17.Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru aspoň za uplynulý týždeň.

 

III.             SPRÁVANIE ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKU

 

1.Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu v triede. Desiatuj medzi druhou a treťou hodinou.

2.Cez veľkú prestávku ak je pekné počasie choď na školský dvor, počas zlého počasia   tráviš prestávku v triede alebo na  chodbe pri triede. Cez veľkú prestávku ak sme von žiaci VIII. a IX.roč. majú možnosť sa zahrať s loptou na multifunkčnom ihrisku.

3.Pred odchodom na veľkú prestávku (v prípade, že je dovolené zdržiavať sa v čase prestávky mimo budovy školy) sa prezuj, prípadne obleč. Ak máš 3 vyučovaciu hodinu TV, prezleč sa až na konci veľkej prestávky a čakaj na vyučujúceho v určenom priestore.

4.Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v triede, svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa na poschodí a v priestore šatní.

5.Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa odchádzaš do triedy a pripravíš sa na vyučovaciu hodinu.

6.Automat môžeš použiť pred začiatkom vyučovania, počas veľkej prestávky a po skončení vyučovania, keď používaš zadný vchod.

7.Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.

8.Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky. „Hovorme spolu, nebime sa“

9.Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.

10.Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať. Neumlčuj a neponižuj niekoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru, alebo postihnutie.

11.Nepíš nikomu hanlivé, urážajúce, vulgárne  správy cez  mobil alebo internet  -  ak sa to preukáže, bude sa to považovať za závažné porušenie školského poriadku !! Ak Ti niekto takúto urážlivú správu napíše, vytlač ju a dones svojej triednej pani učiteľke. Jej pisateľ  bude mať zníženú známku zo správania !!

12.Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.

13.Rešpektuj zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

14.Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole, prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.

15.Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.

16.Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU si skontroluj, či máš daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.

17.Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.

 

IV.             ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY

 

1.Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl. Žiaci z Bohdanoviec sa nemôžu bezdôvodne udržiavať po vyučovaní v areáli školy !

2.Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.

3.Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si zlož tak, aby upratovačky mohli umyť podlahu.

4.Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej  dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.

5.Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.

6.Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnes školníkovi alebo upratovačkám.

7.Na autobus čakáš disciplinovane vo vestibule školy /ak je zlé počasie/ alebo na lavičkách pred bránou školy, ak je vhodné počasie.

  Z areálu školy vychádzaš len na vlastnú zodpovednosť!!!

  Zakázané sú počas čakania na autobus naháňačky a bitky!!!

8.Pohyb žiakov v areály školy je osobitne riešený vnútornou smernicou školy : Pedagogický dozor nad žiakmi.

 

 

 

 

 

V.                DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

 

1.Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.

2.Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.

3.Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.

4.Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.

5.Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov.

6.Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže Ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

 

VI.             NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA NA VYUČOVANÍ

 

1.Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho nprítomnosti a to:

a)osobne

b)telefonicky na číslach riaditeľ ZŠ:      7289322

                                                         zástupca RŠ:    7289321

                                                         ekonóm            6941116

2.Podľa školského zákona 245/2008 § 144 odst.10, neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do troch dní od nástupu do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka, v odôvodnených prípadoch škola môže požadovať lekárske potvrdenie, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu choroby trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, musí žiak, alebo jeho zákonný zástupca predložiť lekárske potvrdenie,  alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

3.Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok menej ako 5 vyučovacích hodín, udelí žiakovi triedny učiteľ napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom.

4.Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka

-  do 20 vyučovacích hodín sa udelí žiakovi pokarhanie riaditeľom školy

- od 20 do 50 vyučovacích hodín sa zníži známka zo správania na stupeň 2

- od 50 do 100 vyučovacích hodín sa zníži známka zo správania na stupeň 3

- nad 100  vyučovacích hodín  sa zníži známka zo správania na stupeň 4

5.Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi triedny učiteľ  obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to v zmysle zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.   

6.Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 deň, požiada o to písomne triedneho učiteľa. Ak na 2 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa školy, v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako 1 deň je vždy potrebné k žiadosti zákonného zástupcu priložiť príslušný úradný doklad. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch.

 

VII.          STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK 

 

1.Do školy prichádzaj čistý a upravený.

2.Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezúvky si označ menom, prípadne značkou.

3.Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná výstredná úprava vlasov/ vyholené,resp. veľmi nakrátko ostrihané   boky hlavy a cez stred hlavy dlhšie vlasy / ,výstredná úprava  tváre, pírsingy, nosenie drahých šperkov je neprípustné.

4.U chlapcov je zakázané nosiť náušnice !

5.V škole maj hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho. Uterák si nos pravidelne domov oprať

6.Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev (podľa pokynov vyučujúceho).

7.Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni (dievčatá v triede). Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania. /učiteľ TEV to sleduje / !

 

VIII.       STAROSTLIVOSŤ O UČEBNICE, UČEBNÉ POMOCKY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

 

1.Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky, alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

2.Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané

3.Ak prejdeš počas školského roka z našej školy na inú školu, učebnice odovzdáš svojmu triednemu učiteľovi !

 

IX.             POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV A ŠATNIAROV

 

1.Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v „Triednej knihe“. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

2.Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Počas veľkej prestávky otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Postarajú sa o poriadok v triede.

3.Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

4.Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

 

 

 

 

 

X.                POVINNOSTI ŽIAKA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

1.Včas si vyplatíš stravné v ŠJ.

2.Prvý stupeň obeduje od 11.30 h do 13.00 h , druhý stupeň od 13.00 h do 13.40 h. Výnimky povoľuje triedny učiteľ podľa potreby (rozvrh hodín, autobusové spoje).

3.Máš možnosť v odôvodnených prípadoch ísť na obed počas prestávky po štvrtej hodine, ale len so súhlasom triedneho učiteľa.

4.Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.

5.V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ.

6.Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riadi pri okienku a opusti ŠJ.

 

XI.             DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO KLUBU  / ŠK/

 

1.Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.

2.Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.

3.Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.

4.Podľa činnosti v ŠKD sa prezúvaš a obliekaš v šatni

5.Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.

6.Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.

7.Záverečná činnosť je od 15.00 h do 16.30 h, preto požiadaš rodičov, aby príšli  pre Teba najneskôr do 16.30 h.

8.Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami, ktoré sú uvedené v tomto školskom poriadku v odseku II.

9.Činnosť ŠKD sa riadi vnútorným poriadkom ŠKD.

 

XII.          POVINNOSTI ŽIAKOV MIMO ŠKOLY

 

1.Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.

2.Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.

3.Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.

4.Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.

5.Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka v zimnom období (november – marec) od 19.00 h a v letnom období (apríl – október) od 20.00 h. Pre žiakov 5.-9. ročníka v zimnom období od 20.00 h a v letnom období od 21.00 h.

6.Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.

7.Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané.

 

REŽIM DŇA

 

1.V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy

2.Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 

1. hodina              7.50 h   -    8.35 h

2. hodina              8.40 h   -    9.25 h

3. hodina              9.45 h   -  10.30 h

4. hodina            10.35 h   -   11.20 h

5. hodina            11.30 h   -   12.15 h

6. hodina            12.20 h   -   13.05 h

7. hodina            13.10 h   -   13.55 h

 

Činnosť v ŠKD: 

 

11.00 h  - 16.30 h

 

Záverečné ustanovenia

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:

 

-za menšie priestupky napomenutý

-za opakované a závažné priestupky pokarhaný RŠ a písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov, spolužiakov a zaslúženú odmenu.

 

Nedodržiavanie školského poriadku a jeho porušovanie bude hodnotené v zmysle metodických pokynov na hodnotenie správania žiakov č. 22/2011, čl. 9.

/ pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania – o trestoch za porušovanie školského poriadku musí byť zákonný zástupca žiaka informovaný preukázateľným spôsobom /

 

 

O zásadách školského poriadku sú každoročne poučení aj rodičia našich žiakov vždy v septembri na prvom plenárnom rodičovskom združení

/ viď zápisnice z plenárnych zasadaní /.

 

 

 

V Bohdanovciach 1.septembra 2016                                  PaedDr. Ladislav Juhás

                                                                                                   riaditeľ školy

 

 

.................................................

Ing. Zuzana Gamrátová

   predseda Rady školy

 

 

.........................................................

Magdaléna Hegedušová

  predseda Rady rodičov