Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Nové usmernenie školy v súvislosti s uvoľňovaním opatrení MSVVaŠ SR od pondelka 15.6.2020

  Milí žiaci, vážení rodičia !

  Na základe uvoľňovania opatrení  Ministerstva školstva SR ,v súvislosti  s pandémiou , sa mení systém vzdelávania v našej škole  od pondelka 15.6.  takto :

  Žiaci  1. až 5. ročníka  sa budú od pondelka 15.6. učiť  všetci  už vo svojej triede presne  podľa  rozvrhu, aký bol pred zatvorením školy !      Naďalej je  účasť  týchto žiakov na vyučovaní dobrovoľná !

  Ruší sa povinnosť  vytvárať skupiny žiakov tak, aby sa nemiešali  v školskom klube ani v jedálni, ani cez prestávky.  Naďalej je škola otvorená od 6.45 a vstup do triedy od 7.00. Ostáva meranie teploty, nosenie rúšok  a dezinfekcia ako doteraz !

  Žiaci  1. – 5. ročníka, ktorí  sa  vyučovania zúčastňovať nebudú, donesú odovzdať učebnice, kľúče od skriniek  a prevziať si vysvedčenia  v utorok 30.6.  od rána ako v bežný školský deň !   

  Žiaci  6. - 9. ročníka  do školy už v tomto školskom roku nenastúpia ! Prísť do školy  od  22. 6. 2020 ako to navrhuje MŠVVaŠ SR by nemalo už naozaj žiadny význam, keďže známky sa krúžkujú 17.6. 2020 a klasifikačná porada bude 19.6. 2020.   Títo  žiaci prídu už len odovzdať učebnice, kľúče od šatňových skriniek  a prevziať si vysvedčenia  a osobné veci takto :                                                            / malá zmena oproti minulému usmerneniu ! /

  6. – 7. ročník          štvrtok        25.6.                od 13.00 – do 16.00 h

  8. – 9.  ročník         piatok         26.6.                     13.00 – 16.00

  Deviataci prídu ešte do školy aj  v utorok  30.6.2020   o 11.00 hod   do svojej triedy rozlúčiť sa so žiakmi a učiteľmi !            

  Žiaci prídu do školy v rúškach a pri vchode si dezinfikujú ruky !

  Tešíme sa na Vás !

 • Oznam k ukončeniu školského roka 2019/2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí teraz v júni nechodia do školy a pre žiakov 6. až 9.ročníka !

  Žiaci  6. až  9. ročníka   prídu do školy odovzdať učebnice, kľúče od skriniek a iné veci podľa pokynov triednych učiteľov a  prevziať si vysvedčenia a svoje osobné veci  TAKTO:

   

  6.ročník      štvrtok          25.6.        od 13.00  do  16.00 h

  7.ročník      piatok           26. 6.             13.00   -    16.00

  8.ročník      pondelok      29. 6.             13.00   -    16.00

  .........................................................................................

  9.ročník   -   všetci deviataci  sa stretnú v utorok    30.6. vo svojej triede o 13.00 hod.! / doniesť knihy, kľúče od skriniek a iné podľa pokynov triedneho učiteľa +  dostanú  vysvedčenia/  .....................................................................................

  Žiaci  1.až 5. ročníka, ktorí v júni nechodia do školy, prídu si pre vysvedčenia a svoje osobné veci + doniesť odovzdať učebnice, kľúče od skriniek + iné  podľa pokynov triednych učiteľov  v stredu 1.júla doobeda medzi  8.00  až 12.00 hod. do svojej triedy !

  ....................................................................................

  Všetky tieto skupiny žiakov / prípadne aj rodičia / prídu do školy v rúškach + meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy !

                        Tešíme sa  VÁS !

 • Organizácia vyučovania pri otvorení školy od 1.júna 2020.

  Príchod žiakov do školy v rúškach / aj rodičia /.  Škola otvorená o 6.45 hod. , nikto nečaká v areáli, ale vchádza hneď do vestibulu školy.   O 7.00 hod. vchádzanie do tried cez ranný filter - dezinfekcia rúk a meranie teploty / teplota v norme do do 37,2 st./.  V prípade zvýšenej teploty izolácia a kontakt s rodičmi, aby si  prišli po dieťa !   V  triede už nemusia mať žiaci rúška.   Rúška si dávajú, ak idú na wc, na veľkú prestávku, na obed, čakajú na autobus, po ceste domov.

  Prvý deň majú žiaci odovzdať triednemu učiteľovi ,,Vyhlásenie“/ ak zabudnú, dáme im ho  a donesú na druhý deň/ .V triede má žiak svoj uterák vo vrecúšku, mydlo je na umývadle. Na wc je mydlo aj papierové utierky, toaletný papier si berú žiaci svoj.

  Do školy nesmie vojsť nikto okrem žiakov a zamestnancov školy !

  Vyučovanie:

  Prvý deň vytvoríme skupiny podľa počtu prihlásených žiakov, v skupine môžu byť aj žiaci rôznych tried tak, aby počet žiakov v triede nebol väčší ako 20. Žiaci sa v skupinách nesmú meniť -  ani v školskom klube, ani v jedálni . V jednej triede môžu vyučovať v jeden deň najviac dvaja učitelia.

  Ak sa nahlásia do školy noví žiaci, môžu nastúpiť iba v pondelok.

  V 1. až 5. ročníku už nemusia učitelia ONLINE vyučovať žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy  , lebo väčšina žiakov je prihlásených na vyučovanie  od 1.júna   / ale môžu ak chcú a časovo to zvládajú /.

  Žiaci  budú mať každý deň   5 hodín.

  Ak príde rodič pre dieťa skôr, služba pri vchode mu ho privedie.

  Krúžková činnosť nebude !

  Naďalej  budú žiaci 6. až 9. ročníka vyučovaní ONLINE  doma.

  Dôležité upozornenie pre žiakov :

  Žiaci, ktorí pri domácom vzdelávaní nepracujú, nechce sa im, nespolupracujú, neplnia zadania učiteľov napriek ich  upozorneniam , musia počítať s tým, že za to ponesú zodpovednosť, že budú primerane k svojej práci aj hodnotení, že budú možno musieť  robiť komisionálne skúšky, resp. opakovať ročník !

  Stravovanie:

  Stravovanie v škole bude zabezpečené iba pre žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať vyučovania! Triedy chodia na obedy podľa časového rozpisu jednotlivých tried tak, aby ani v jedálni nedošlo k miešaniu jednotlivých skupín žiakov . V jedálni platia prísnejšie hygienické  pravidlá , ako pri bežnej prevádzke .  Po každej skupine sa jedáleň dezinfikuje.

  Školský klub detí :   / družina/

  Školský klub pracuje po vyučovaní so žiakmi, ktorí sú do ŠKD prihlásení. Aj v ŠKD sú tie skupiny žiakov, aké boli doobeda na vyučovaní. Budeme sa snažiť, aby aktivity ŠKD prebiehali hlavne vonku v areáli školy.

  Rodičia, ktorí prídu pre deti, nevchádzajú do budovy školy ! Pri vchode nahlásia službe meno  a služba im dieťa  privedie.

   

  Obedy :  1.             4. sk                            10.50  -   11.10

                 2.              5. sk     ŠKD                 11.10  -   11.30

                 3.              3. sk                             11.30  -   11.50

                 4.              6. sk     ŠKD                 11.50  -   12.10

                 5.              2. sk                             12.10  -   12.30    

                 6.              1. sk                              12.30  -   12.50

                 ŠT             ?

  .............................................................................................

  Odchody autobusov :

   

  Blažice                                 13.31

  Nižný/Vyšný  -  Čaj              12.45            14.18

  Rákoš                                   13.19

  Vyšná  Myšľa                        12.36           14.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Konečne sa otvárajú brány škôl !

  Dôležité informácie pre žiakov a rodičov.

  Tešíme sa, že po takmer troch mesiacoch  opäť obnovíme vyučovanie  v našej škole. Konečne – aj keď teraz v júni  na konci školského roka iba pre žiakov prvého až piateho ročníka.  Verím, že sa už všetci tešíte do školy !

  Chcem ubezpečiť všetkých žiakov aj rodičov, že v škole budú zabezpečené všetky hygienické a organizačné opatrenia tak, aby sme ochránili zdravie žiakov aj všetkých zamestnancov školy presne v zmysle nariadenia Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR. To bude to najdôležitejšie !  Ale dôležité je aj vzdelávanie, veľa sme toho zameškali a máme čo doháňať. Nebojte sa , všetko spolu zvládneme.

  Školská dochádzka teraz v júni bude dobrovoľná – to rešpektujeme. Samozrejme, kto do školy nepríde, jeho chýbanie v škole bude ospravedlnené.  Prosíme však rodičov, aby o tom, kto do školy nepríde, informovali triedneho učiteľa . Musím však pripomenúť, že vyučovanie pre prvý až piaty ročník už ONLINE  cez internet prebiehať nebude.   Takéto vzdelávanie doma bude prebiehať už iba pre šiesty až deviaty ročník. 

  Žiaci šiesteho až deviateho ročníka sa budú naďalej vzdelávať doma - ako doteraz. V poslednom júnovom týždni vyčleníme týmto žiakom jeden deň, kedy si prídu do školy vyzdvihnúť vysvedčenia a  svoje veci, ktoré majú v škole.

  Škola bude od 1.júna otvorená vždy od  6.45 hod. !   Žiaci / aj rodičia, ak idú s nimi /, prichádzajú do školy s rúškami na tvári a takto aj zo školy odchádzajú!  Nečakajú  v areáli  školy ani vo vestibule, ale vchádzajú rovno do školy , kde im bude  zmeraná teplota a urobia si dezinfekciu rúk, v šatni sa prezujú a idú do svojich tried – v triede si rúška dávajú dole !

  Rodičia môžu priviesť deti iba po vchod do školy!  Samozrejme, s rúškami na tvári !  Kto bude čakať na svoje dieťa po vyučovaní, tak čaká pred vchodom do školy  - s rúškom na tvári !  Žiadny rodič ani nejaký cudzí človek do školy vojsť nemôže !                                                                                        

  Rodičia budú poznať  rozvrh svojich detí, aby vedeli, kedy ktorý deň koľko majú hodín.

  Krúžky v júni nebudú !

  Každý žiak musí mať v škole dve rúška – jedno pri sebe a druhé rezervné – rúško nebude mať v triede pri vyučovaní, použije ho, ak pôjde mimo svojej  triedy !  Pre prípad núdze poskytne deťom škola svoje školské rúška.

  Na wc budú tekuté mydlá a papierové utierky na ruky – žiak potrebuje mať  v škole svoj toaletný papier, uterák  a papierové vreckovky.

  Školský klub / družina /  bude v prevádzke normálne. Zmena je len v tom, že rodič, ktorý príde po dieťa, nahlási službe pri vchode meno a služba mu dieťa privedie k vchodu do školy.  

  Stravovanie v škole bude prebiehať normálne, iba za prísnejších hygienických opatrení.

  Ak má dieťa nejaké zdravotné problémy / kašeľ, nádcha, teplota / ,nech určite ostane doma !  Rovnako, ak  bol niekto z rodiny v kontakte s niekým chorým na COVID -19.!!  Ak sa v škole prejavia nejaké zdravotné  problémy u niektorého žiaka, hneď ho izolujeme a voláme rodičom, aby si po dieťa prišli!


  Dôležité :   Každý žiak odovzdá pri nástupe do školy  triednemu učiteľovi VYHLÁSENIE, ktoré si vytlačí TU ! : VYHLaSENIE(2).pdf​​​​​​​


  Veľmi sa tešíme  na stretnutie s našimi žiakmi !


  Riaditeľ školy

 • Oznam pre všetkých zamestnancov.

  Porada všetkých zamestnancov v súvislosti s pokračovaním vyučovania  bude v stredu  27.mája  o   10.00 hod.

 • Oznam - Knižný klub

  Milí rodičia,

  knižný klub KMČ ALBATROS  Vám ponúka možnosť objednať knihy pre Vaše deti z aktuálneho letného katalógu, ale aj z jarných katalógov za zvýhodnené ceny. Ponuku môžete nájsť na stránke www.kmc.sk . Zásielky kníh sú doručované priamo na Vašu adresu. Akcia platí do 30. 6. 2020.

  Literárna dôverníčka, Mgr. Hertnekyová

 • Zápis do 1. ročníka 2020/2021
 • Prihláška do 1. ročníka 2020/2021

  Kliknutím na odkaz  si otvoríte a stiahnete prihlášku.

 • OZNAM !!!

  Milí žiaci, vážení učitelia, vážení rodičia !

  Obdobie, ktoré prežívame, je nepríjemné, znepokojujúce a nikto z nás nebol na to pripravený. Verím, že to všetko dobre dopadne a čoskoro budeme pokračovať v našej školskej práci tam, kde žiaci aj učitelia patria – v škole.

  Dovtedy bude vyučovanie prebiehať tak , ako  to teraz robíme -  online cez internet.  Nabehli sme za uplynulé dva týždne na určitý systém vzdelávania. Chápem, že je to niečo nové pre učiteľov, pre žiakov aj  rodičov.  S každým učiteľom som jeho systém vyučovania prekonzultoval a schválil ! Požiadal som učiteľov, aby hlavne opakovali prebraté učivo a iba výnimočne  preberali nové učivo a to vtedy, ak sa to dá takýmto spôsobom realizovať. Požiadal som učiteľov aj o to, aby nedávali žiakom neprimerane veľa úloh. Vás žiaci upozorňujem na to, aby ste úlohy, ktoré vám učitelia zadávajú, zodpovedne robili – aj to bude súčasťou Vášho celoročného hodnotenia. Musíte byť pripravení na to, že keď sa vrátime do školy, budeme zrýchleným tempom preberať nové učivo !

  Rodičov chcem poprosiť o trpezlivosť a pomoc pri práci s deťmi. Nikto z nás nemôže za vzniknutú situáciu a iba takto spoločne ju môžeme zvládnuť !

  Dávajme všetci na seba pozor, buďme doma, chovajme sa zodpovedne,  vyhýbajme sa miestam, kde by sme mohli ochorieť.

  Dúfam, že sa čo najskôr stretneme v našej krásnej škole a budeme spoločne ďalej spolu prežívať všetko to, čo prináša bežný školský rok !

   

  Váš riaditeľ  

 • Usmernenie riaditeľa školy k vyhláseniu Ministerstva školstva SR - HODNOTENIU žiakov počas terajšej mimoriadnej situácie .

  Milé kolegyne, kolegovia / vážení rodičia aj  žiaci, ktorí to budete  tiež možno čítať .

  Nikto z nás si súčasnú situáciu neželal a nikto z nás na ňu nebol pripravený. Nikto ! Napriek tomu ju musíme spoločne zvládnuť a to čo najlepšie a najrozumnejšie.  Nie je to vôbec ľahké ani pre učiteľov, ani pre rodičov, ani pre žiakov.

  Hlavným cieľom každého učiteľa by malo byť v tejto mimoriadnej situácii  primerane žiakov zamestnávať opakovaním a precvičovaním prebratého učiva a podľa možnosti aj preberať so žiakmi nové učivo v závislosti od ročníka a  náročnosti učiva. To musí zvážiť každý pedagóg. Čo sa prebrať nedá a nemôže ,to preberieme a dobehneme po nástupe do školy, prípadne v ďalšom školskom roku.

  Ak chceme žiakov aj v tejto situácii zodpovedne vzdelávať a vyžadujeme od nich plnenie určitých školských povinností, musíme ich  za ich prácu aj  hodnotiť.  Pre nás sú  pri hodnotení záväzné    metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  č.22/2011 a podľa nich v našej škole aj postupujeme!  Kým tieto metodické pokyny nebudú legislatívne upravene, resp. zmenené,   sú pre nás záväzné !  Takéto rôzne usmernenia Ministerstva školstva SR, resp. Štátneho pedagogického ústavu si môžeme vypočuť, zvážiť, či tam niečo rozumné nie je , ale vždy sú to iba usmernenia. Máme dosť skúseností a rozumu, aby sme vedeli ako máme postupovať. Hodnoťme ďalej žiakov aj známkami, ak je to nevyhnutné, ale samozrejme, že využívajme aj iné / slovné/ formy hodnotenia – podľa situácie, veku detí a náročnosti učiva. Viem, že viete, ako to máte robiť , a že sa na Vás môžem spoľahnúť.

  Navyše si samo to usmernenie ministerstva protirečí, keď na jednej strane nemáme známkovať, na druhej strane máme na konci školského roka klasifikovať !!  Nechcem nikoho kritizovať, nový minister je tam pár dní a verím, že to myslí dobre.  Nechce, aby sme žiakov stresovali, neúmerne v tejto situácii zaťažovali a neprimerane potom hodnotili – to nechceme ani my, ale hodnotiť a  známkovať žiakov budeme ďalej a  na konci školského roka ich budeme aj klasifikovať podľa ich celoročnej práce - samozrejme s patričným pedagogickým taktom, pri zohľadnení celej tejto mimoriadnej situácie !

  Ešte poznámka k tomu, či žiak môže na konci roka prepadnúť. Samozrejme, že v určitých prípadoch môže, aj keď to urobíme naozaj iba v mimoriadnych prípadoch a neradi – hlavne vtedy, ak takýto žiak  neprospieval už v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a nič sa nezmenilo ani počas vyučovania doma.O tom rozhodne pedagogická rada v zmysle metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a nie usmernenie ministerstva  školstva!

  Buďme rozumní, ohľaduplní -  učitelia k žiakom, žiaci k učiteľom, rodičia k deťom aj k učiteľom, aby keď sa všetci stretneme,  aby sme  mali  čisté svedomie, že sme pre našich žiakov, pre naše  deti urobili aj v tejto ťažkej situácii v ich vzdelávaní maximum.

  Všetkým prajem krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

  Váš riaditeľ

 • Pokyny vedenia školy pre učiteľov a žiakov počas 2-týždňovej karantény

  Pokyny vedenia školy pre učiteľov a žiakov počas 2-týždňovej karantény

  Učitelia:

  • pracovať doma (prípravy na vyučovanie, tvorba prezentácií pre jednotlivé vyučovacie predmety, tvorba didaktických testov a tematických previerok)
  • zadávať žiakom „primerané úlohy na precvičovanie a opakovanie učiva, nedávať žiakom úlohy súvisiace s preberaním nového učiva !“
  • zdržiavať sa doma, nechodiť na miesta, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí !
  • žiadne cesty do zahraničia !
  • ak bude vyučovanie pokračovať 30. marca, tak sa učitelia stretnú v práci (v škole) 27. marca o 8:00
  • kto sa v piatok nebude cítiť zdravotne v poriadku, ostane doma a oznámi to vedeniu školy

  Žiaci:

  • zdržiavať sa doma !
  • pripravovať sa na vyučovanie podľa pokynov učiteľov prostredníctvom elektronickej komunikácie (Skype, Email, Messenger, Viber, atď...)
  • vyhýbať sa miestam, kde sa zdržiava veľa ľudí !
  • žiadne cesty s rodičmi do zahraničia !
  • kto sa 30. marca nebude cítiť zdravotne úplne v poriadku, nech ostane doma a cez rodičov oznámi škole

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Bohdanovce

 • Oznam pre rodičov !!!

  Vzhľadom k súčasnej situácii a väčšiemu počtu chýbajúcich žiakov v škole, dávame žiakom na štvrtok a piatok riaditeľské voľno.

  Vyučovanie pokračuje v pondelok 16. marca.

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Bohdanovce

   

 • OZNAM - Koronavírus COVID 19

  V súvislosti s aktuálnou situáciou a šírením koronavírusu COVID 19, škola urobila potrebné opatrenia v zmysle usmernenia  MŠVVaŠ a MZ SR.

  Dôrazne žiadame všetkých rodičov, aby pri každom príznaku, silnej nádchy, kýchania, kašľa, vysokých teplôt nechali deti doma.

  Zatiaľ vyučovanie prebieha normálne – podľa rozvrhu.

   

  Riaditeľ ZŠ s MŠ  Bohdanovce

 • Vysoké Tatry - Hrebienok

  Naši žiaci poznávacieho krúžku dňa 15.2.2020 prežili krásny zimný čas v Tatrách, kde mohli obdivovať francúzsku krásu v Tatranskom ľadovom dóme n Hrebienku – Katedrálu Notre-Dame. Stavitelia na túto stavbu použili 1880 blokov ľadu. Veľkoleposť tejto stavby zvýraznilo aj pôsobivé osvetlenie. Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

 • Jahodná

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili zimného účelového cvičenia na Jahodnej. Báli sme sa, či nám pani Zima nadelí dostatok snehu. Aj keď snehu nebolo toľko, ako sme si žiadali, napriek tomu bola zábava na svahu výborná. Boby, klzáky, sane, lyže a hokejky nás poriadne vyhladovali. Rýchle občerstvenie v útulnej čajovni nám dodalo dostatok nových síl a my sme sa vybrali opäť na svah. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

 • Metodický deň

  Aj počas nedávnych polročných prázdnin si mohli žiaci na chvíľu oddýchnuť a načerpať nové sily. Učitelia v našej škole však prázdniny nevyužili na oddych, ale zúčastnili sa metodického dňa, počas ktorého spoločne prehodnocovali svoje výchovno-vzdelávacie postupy pri vyučovaní jednotlivých predmetov a využívaní nových moderných technológií. Program bol od rána veľmi pestrý. Počas dňa prebehla prezentácia programu na tvorbu prezentácií v podaní pani uč. Juhásovej, nasledovala komentovaná hodina fyziky pani uč. Zeleňákovej, spoločné zasadanie MZ a PK. Po krátkej prestávke absolvovali učitelia preškolenie vzdelávacieho portálu - Datakabinet. Posledný vstup patril pani uč. Tomaškovej – Premeny našej školy. Záver dňa patril športu. Učitelia si medzi sebou zahrali 45-minútový zápas v hádzanej. Napínavý zápas rozhodli až  sedem metrové hody. Momenty si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

 • Futbal - učitelia vs. žiaci

  Pri príležitosti ukončenia 1. polroka sa uskutočnil v našej telocvični futbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi.  Z víťazstva sa nakoniec tesným rozdielom radovali žiaci. Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

 • Šarkany

  Od 4.-15.10. 2019 prebiehala na našej škole súťaž o najkrajšieho šarkana. Šarkan nemusel vedieť lietať. Stačilo, že zaujal porotu. Porotu tvorili všetci žiaci našej školy. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov, ktorí vytvorili krásne diela. Najviac hlasov získali šarkany Kristíny Muránskej -Jednorožec na 3.m , Jakuba Bobelu - Sova na 2.m  a Gabriely Šulterovej - Orol na 1.m. Víťazí súťaže, ale aj ostatní zúčastnení boli odmenení peknými cenami. Všetkým ďakujeme za krásne diela, ktoré nám spestrili jeseň v škole. Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

 • Diskotéka

  K životu žiakov našej školy patrí okrem učenia sa aj dobrá zábava. Za snahu na vyučovaní dostali výpisy známok, zabaviť sa mali možnosť na diskotéke. Pár hodín tanca v rytme osvedčených hitov rôznych žánrov bolo doplnených aj medzi žiakmi obľúbenými súťažami. To, že im to išlo skvele, si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.

strana: