Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 

H l a v n é  ú l o h y  a činnosť výchovného poradenstva  v školskom roku 2016/2017 sú určené Zákonom  č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s Dohovorom o právach dieťaťa, Deklaráciou ľudských práv a Listinou ľudských práv.

Dôležitým dokumentom pri plnení úloh výchovného poradenstva je dokument Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2016/2017.

 1. Zameranie činnosti VP na oblasť profesijnej orientácie

 

V zmysle platnej školskej legislatívy vypracovať vlastnú koncepciu a postup zabezpečenia prijímacieho konania žiakov a zverejniť ich na nástenke VP, napr.: Dni otvorených dverí, exkurzie, atď. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.

                                                                                                                 Termín: trvalý

                                                                                                                  Zodp.: VP a TU

Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8.a 9. ročníka k voľbe povolania.

                                                                                                                  Termín: priebežne

                                                                                                                  Zodp.: VP a TU

Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch, podľa aktuálneho Harmonogramu prijímacieho konania.

                                                                                                              Termín: podľa pokynov

                                                                                                                  Zodp.: VP a TU

Na evidenciu a spracovanie využívať výpočtovú techniku a program Proforient. Na informovanie žiakov pracovať so stránkami ŠVS na internete a pracovať s programom Sprievodca svetom povolaní.

                                                                                                                Termín: priebežne

                                                                                              Zodp.: VP , učiteľ informatiky

 

 1.  

Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie a postupovať  na základe príslušných záverov. Spolupracovať so špeciálnym pedagógom.

Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov  a zmeny  v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri ich riešení v spolupráci s CPPPaP.

                                                                                                                  Termín: priebežne

                                                                                                                   Zodp. : TU,VP

Pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích plánov a pri individuálnom vyučovaní zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so špeciálnym pedagógom.

                                                                                                  Termín: september, priebežne

                                                                                                   Zodp. :TU,VP

Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia dohliadať na realizáciu odporúčaní CPPPaP, v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi. Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, Metodické usmernenie MŠ SR č. 3/2006-R z 24.1.2006 k realizácii šk. integrácie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ.

                                                                                                 Termín : priebežne

                                                                                                 Zodp. : všetci vyučujúci, VP

 

3. Časový harmonogram plánu práce VP

September

 • Vypracovať plán práce výchovného poradcu
 • Založiť evidenciu žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku, študujú v zahraničí
 • Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania
 • Odovzdať zber údajov pre školské výpočtové stredisko
 • Poskytovať žiakom informačný materiál o stredných školách
 • Pripraviť celoškolskú nástenku s aktuálnymi informáciami o povolaniach, o štúdiu na stredných školách
 • V spolupráci s triednymi učiteľmi evidovať žiakov s poruchami správania
 • V rámci spolupráce s CPPPaP uskutočniť v deviatom ročníku psychologické vyšetrenie „profesijná orientácia“ podľa požiadaviek zákonných zástupcov

         

 

Október

 • Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko na základe podkladov TU
 • Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ a gymnáziách
 • Konzultácie s vyučujúcimi profilových predmetov o príprave žiakov na prijímacie pohovory
 • Individuálne konzultácie so žiakmi 9. ročníka

November

 • Aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania
 • Neustály kontakt so žiakmi, ktorí sa nerozhodli pre výber SŠ alebo gymnázia
 • Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa hlásia na školy s talentovými skúškami (upozorniť na požiadavky talentových študijných odborov)
 • Zabezpečiť účasť žiakov na akciách : Deň otvorených dverí na SŠ a gymnáziách
 • Neustále dopĺňať propagačný materiál na nástenke
 • Na základe analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk. roka, evidovať problémových žiakov v  jednotlivých ročníkoch (dôraz klásť na 8. a 9. roč.
 • Zber podkladov a elektronické spracovanie Prihlášky pre Testovanie 9
 • Testovanie žiakov V. ročníka sa uskutoční 23.11. 2016 z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a matematika

December

 • Pokračovať v konzultáciách so žiakmi
 • Individuálne pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri neadekvátnej voľbe povolania
 • Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa hlásia na školy s talentovými skúškami
 • Konzultácie so špeciálnym pedagógom a rodičmi žiakov so ŠVVP,

Január

 • Oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym stavom predbežného záujmu žiakov o štúdium na SŠ
 • Na základe Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka PR, evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch a nastaviť proces poradenských aktivít
 • Návrhy na psychologické vyšetrenie žiakov, ktorí majú problémy v prvom ročníku

 

 • Evidovať neprospievajúcich žiakov k prvému polroku, pomôcť týmto žiakom v druhom polroku
 • Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov, prípadne rodičov

Február

 • Aktualizácia dát pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania
 • V spolupráci so školským koordinátorom zrealizovať administratívne práce pre prípravu Testovania 9 – 2016
 • Zadministrovanie prihlášok žiakov pre stredné školy s talentovými odbormi
 • Dbať na dôslednú prípravu na Testovanie 9 a prijímacie pohovory z profilových predmetov
 • Konzultácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami

Marec

 • talentové skúšky 
 • Pomoc zákonným zástupcom tých žiakov, ktorí neuspeli na SŠ s talentovými odbormi
 • Monitorovať prácu s nadanými žiakmi (súťaže, olympiády z jednotlivých predmetov,
 • Zadministrovanie prihlášok na SŠ
 • Konzultácie so žiakmi a rodičmi, najmä so žiakmi so ŠVVP
 • Spolupráca s učiteľmi, ktorí pripravujú žiakov na prijímacie pohovory
 • Oboznámenie žiakov s kritériami SŠ na prijímacie skúšky
 • Príprava žiakov 8. ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, počítačové programy Sprievodca svetom povolaní, Proforient

Apríl

 • Testovanie žiakov IX. ročníka sa uskutoční 05.04. 2017 z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a matematika
 • Aktualizácia dát žiakov pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho konania
 • Zber prihlášok od rodičov
 • Zaslanie prihlášok na SŠ
 • Export informácií do ŠVS i 8-roč G 
 • Import anonymnej databázy z internetu do Proforientu 
 • Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov

 

 • Prieskum názorov žiakov 7. ročníka, cieľom ktorého je zistiť názory žiakov na problémové prostredie v rodine i v škole, získať informácie pre hodnotovú reflexiu žiakov – formou anonymnej ankety, spolupráca s učiteľkou občianskej náuky
 • Na základe Analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk. roka evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch a poskytnúť poradenskú pomoc
 

 

Máj

 • Aktualizácia dát pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho konania
 • Evidovať výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch po prvom kole, pomoc zákonným zástupcom po neprijatí žiaka na SŠ
 • Poskytnúť informácie o možnostiach ďalšieho štúdia rodičom žiakov 8. Ročníka

Jún

 • Zadministrovanie prihlášok na stredné školy – druhé kolo
 • Evidovať výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch po druhom kole, pomoc zákonným zástupcom po neprijatí žiaka na SŠ
 • Uzavrieť rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
 • Aktualizácia dát žiakov pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho konania – žiaci 8. ročníka
 • Výsledky žiakov s poruchami učenia – spolupráca so školským špeciálnym pedagógom na našej škole, analýza po koncoročnej pedagogickej rade
 • Vypracovať prehľad  o prijatí žiakov na SŠ
 • Na základe Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk. roka, vyhodnotiť celoročnú prácu

 

 

 

4. Konzultačné hodiny

                 

 • každý prvý utorok v mesiaci od 13.30 h do 14.30 h
 • každý štvrtok od 9.30 h do 11.30 h
 • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

 

                 

 

 

Vypracovala: Tomašková