Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Tomašková
                                                              
Kontakt:                       tomaskojana@gmail.com
                                       

Konzultačné hodiny:   

  • každý prvý utorok v mesiaci od 13.30 h do 14.30 h
  • každý štvrtok od 9.30 h do 11.30 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov končiacich

9. ročník o vydávaní zápisných lístkov

Pred zápisom do strednej školy si zákonný zástupca žiaka príde vyzdvihnúť do základnej školy k výchovnej poradkyni Mgr. J. Tomaškovej ZÁPISNÝ LÍSTOK. Tento sa vydáva na podpis len zákonnému zástupcovi, ktorý zároveň prinesie rozhodnutie o prijatí žiaka do strednej školy
V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu na tel. čísle 0905 843 103

Harmonogram prijímacieho pokračovania žiakov končiacich základnú školu v školskom roku 2016/2017

Gestor

                           Úloha

Termín

     

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2017

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2017

     

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2017

     
     
     

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 15.4.2017

     

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

5.4.2017

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2017

     
     
     

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2017

     
     

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

20.4.2017

     
     

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

9.5.2017

     

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2017

     
     
     

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2017

     
     

2. kolo prijímacích skúšok.

20.6.2017