Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Jedáleň

Školská jedáleň - Informácie pre stravníkov

Vážení  rodičia,

v zmysle VZN č. 6/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Bohdanovce, s účinnosťou od 2.1.2020 mení školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bohdanovce spôsob úhrady za stravné a réžiu nasledovne:

 

Stravné sa naďalej uhrádza tak ako doteraz, vopred na číslo účtu 0511098003/5600 Prima banka Slovensko, a.s.  (IBAN SK88 5600 0000 0005 1109 8003)

 

Variabilný symbol - uviesť mesiac, za ktorý sa platí napr. 012020, 022020, 032020...

Špecifický symbol - ročník, ktorý žiak navštevuje napr. 1,2,3 (MŠ – 0)

 

Do poznámky prosím uviesť meno žiaka, žiačky za ktorého/ktorú sa stravné platí (ak platíte za viac súrodencov jednou sumou (napr. 10 €) prosím v poznámke rozdeliť ( napr. meno – suma, meno - suma).

 

Réžia sa bude platiť vo fixnej výške 2 € /mesiac (nie je nárok na vrátenie réžie) nasledovne:

- za obdobie január – jún 2020 vo výške 12 € do 31.1.2020

- za september – december 2020 vo výške 8 € do 30.9.2020

 

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU

na číslo účtu 0511095005/5600 Prima banka Slovensko a.s.   (SK39 5600 0000 0005 1109 5005)

 

Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu, ktorú žiak/žiačka navštevuje (v prípade platby za viac súrodencov je potrebné uviesť všetkých do poznámky)

 

Prosíme platiť stravné presne v čiastke, ktorá je predpísaná na daný mesiac.

 

Preplatok stravného a réžie za rok 2019 Vám bol poukázaný na Váš bankový účet v decembri 2019.

Preplatok za stravné v roku 2020 Vám bude poukázaný na Váš bankový účet v júni a v decembri 2020.

 

Odhlásiť sa alebo prihlásiť sa na stravu je možné do 7:45 hod. ráno na t. č. 055/6941348

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Zároveň dávam  súhlas vedúcej  školskej  jedálne  na spracovanie svojich osobných údajov pre úradné účely.

 

 

 

Upozornenie !!!

Od 1.2.2019 sa obedy platia šekom alebo cez internetbanking.

Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Bohdanovce  209,  04416

Číslo telefónu  055/6941348

Bankové spojenie  : Prima  Banka  Košice

Číslo účtu : 0511098003/5600

IBAN :   SK88  5600 0000 0005 11098003

Platenie  cez internetbanking  účet ŠJ       0511098003/5600

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol: trieda ,ktorú žiak navštevuje / napr. 1  /

Špecifický symbol: mesiac, za ktorý sa  platí  /napr.102019,112019/

Poznámka: meno a priezvisko žiaka

V prípade záujmu a platbu stravného cez Internetbanking - nahlásiť to vedúcej školskej jedálne.

Stravné sa  platí mesiac vopred , najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Odhlásenie

Žiaci, ich rodičia, ostatní stravníci sa môžu v prípade choroby, školského výletu, iného dôvodu odhlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne alebo na telefónnom čísle 055/6941348 najneskôr v deň neprítomnosti do 7,30 hod.

Za včas neodhlásenú  a neodobratú stravu sa  finančné úhrady nevracajú.

Za nedohlásenú stravu je každý stravník povinný uhradiť celú výšku obeda.

 

Ak u stravníka vznikne preplatok, na stravnom tento preplatok bude odpočítaný v nasledujúcom mesiaci.

Žiadame rodičov, aby stravné bolo uhradené včas do desiateho dňa v mesiaci.

 

                                                  Vedúca . ŠJ  Martina Urbanová