Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Popis projektu

Názov projektu:  Vráťme deti ku knihám!

Názov organizácie, ktorá poskytla grant: Karpatská nadácia

Získaná výška grantu: 2998,- EUR

Trvanie projektu: od 15. marca 2013 do 31. októbra 2013

Cieľ projektu: Motivovať deti a mládež k čítaniu tým, že vytvoríme vhodné prostredie, získame kvalitnú a zaujímavú literatúru a zorganizujeme sprievodné podujatia, ktorých cieľom bude zatraktívnenie čítania.

 

Aktivity projektu:

1. Obnova knižného fondu – zakúpime nové kvalitné knihy, ktoré budú atraktívne pre žiakov, zaevidujeme ich a označíme. Termín realizácie: marec, apríl 2013

2. Úprava priestorov – zakúpime a položíme koberec. Termín realizácie: marec 2013

Sprievodné podujatia na zatraktívnenie čítania:

3. Čitateľský maratón – táto akcia bude realizovaná v spolupráci s obecnou knižnicou. Počas maratónu sa budú v školskej a obecnej knižnici v čase od 8:00 do 14:00 nepretržite striedať žiaci celej školy po ročníkoch. Žiaci prvého stupňa budú čítať v školskej knižnici, žiaci druhého stupňa v obecnej knižnici. Maratón bude pokračovať  aj v popoludňajších hodinách v obecnej knižnici. Každý z účastníkov získa sladkú odmenu. Termín realizácie: 19. 3. 2013

4. Noc s Andersenom - táto akcia bude realizovaná v spolupráci s obecnou knižnicou. Počas jednej noci prespia mladší žiaci v školskej a starší žiaci v obecnej knižnici. Pre žiakov bude pripravený program, ktorý súvisí s čítaním kníh, prezentáciou kníh a nočnými hrami. Víťazi nočných hier získajú knihy. Termín realizácie: 5. 4. 2013

5. Pasovanie prvákov za čitateľov – prváci zložia prísahu čitateľa, získajú čitateľský preukaz a čestnú medailu. Spolu s pani učiteľkou si prečítajú rozprávky a požičajú si svoje prvé knižky. Termín realizácie: 3. 5. 2013

6. Rúfusove Bohdanovce – ide o 3. ročník súťaže v tvorbe a prednese vlastnej poézie a prózy žiakov, ktorú organizuje naša škola. Predpokladaný počet súťažiacich je 70. Škola zabezpečí pre súťažiacich občerstvenie, dopravu autobusom z Košíc, odmeny pre víťazov. Okrem súťažiacich sa podujatia zúčastnia aj diváci z blízkeho či širšieho okolia. Termín realizácie: 30. 5. 2013

7. Záhady školskej knižnice – ide o literárny kvíz pre žiakov založený na riešení úloh pomocou kníh z knižnice. Kvíz pripravia učitelia školy v spolupráci s obecnou knižnicou a žiaci budú počas jedného týždňa riešiť úlohy z kvízu. Najlepších riešiteľov odmeníme cenami. Termín realizácie: 10. - 14. 6. 2013

8. Beseda s autorom (Gabriela Futová) – už dlhší čas sme v kontakte s obľúbenou autorkou Gabrielou Futovou, ktorá nám prisľúbila účasť na besede. Počas besedy sa žiaci stretnú s pani Futovou, ktorá predstaví svoj život, prácu a tvorbu. Žiaci budú s autorkou debatovať o jej knihách a klásť jej otázky, ktoré ich budú zaujímať. Besedu bude moderovať učiteľka miestnej školy. Traja vyžrebovaní účastníci besedy získajú knihy s podpisom.