Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Školský klub detí

Úvod

    

Školský klub detí zabezpečuje deťom oddychovú, rekreačnú a záujmovú činnosť po skončení vyučovania. Cieľom ŠKD je zmysluplné a aktívne využitie voľného času, s dôrazom na vekovú osobitosť detí. Úlohou výchovno-vzdelávacieho procesu mimo vyučovania je rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka motivačnými, zážitkovými a kreatívnymi metódami. Deti sa učia vzájomnej tolerancii, práci v kolektíve a posilňujú svoje postavenie v danej skupine. Vychovávateľom sú vedení k samostatnosti v jednotlivých činnostiach a k dosiahnutiu stanovených cieľov, akými sú rozvoj osobnosti, formovanie mravného vedomia a tvorivého myslenia. Výchova je súčasťou vzdelávania a pri týchto dvoch procesoch je k dosiahnutiu úspechu dôležitá spolupráca a komunikácia rodiny so školou a školským klubom detí. Školský klub detí zabezpečuje deťom oddychovú, rekreačnú a záujmovú činnosť po skončení vyučovania. Cieľom ŠKD je zmysluplné a aktívne využitie voľného času, s dôrazom na vekovú osobitosť detí. Úlohou výchovno-vzdelávacieho procesu mimo vyučovania je rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka motivačnými, zážitkovými a kreatívnymi metódami. Deti sa učia vzájomnej tolerancii, práci v kolektíve a posilňujú svoje postavenie v danej skupine. Vychovávateľom sú vedení k samostatnosti v jednotlivých činnostiach a k dosiahnutiu stanovených cieľov, akými sú rozvoj osobnosti, formovanie mravného vedomia a tvorivého myslenia. Výchova je súčasťou vzdelávania a pri týchto dvoch procesoch je k dosiahnutiu úspechu dôležitá spolupráca a komunikácia rodiny so školou a školským klubom detí.

 

Výchova je vždy stretnutie sa osoby s osobou

                                                           (Dermek)