Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

ESF - Európsky sociálny fond

Reforma systému vzdelávania

    

 

Vyzva_UP1_web.doc

Cieľom projektu je inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ Bohdanovce s dôrazom na kľúčové kompetencie pre potreby vedomostnej spoločnosti.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

V projekte sa budeme venovať:
☻príprave inovácií foriem a metód vzdelávania
☻inovácii didaktických prostriedkov
☻odbornému vzdelávaniu pedagógov v oblasti inovatívnych foriem a metód výučby
☻ implementácii inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu
☻ rozšíreniu spolupráce základných škôl na regionálnej úrovni v oblasti aplikovania nových foriem a metód vzdelávania.

Realizáciou projektu dosiahneme:
☻budovanie kapacít a rast ľudských zdrojov
☻rovnosť príležitostí
☻zabezpečenie informačnej spoločnosti
☻zatraktívnenie regiónu pre investorov a pracovnú silu zo Slovenska a zahraničia

Cieľové skupiny:
☻pedagogickí zamestnanci
☻žiaci základnej školy s dôrazom na 1. a 5. ročník

 

UČITELIA podieľajúci sa na projekte:

Ing. Valéria Zeleňáková -projektový manager, pedagóg
Mgr. Valéria Berežná -pedagóg
PaedDr. Zuzana Čuchranová - pedagóg
Mgr. Zuzana Diószeghyová -pedagóg
Mgr. Veronika Franková -pedagóg
PhDr. Daniela Mikudíková -pedagóg

Ing. Stanislav Ondrušek - finančný manager