Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Bezpečný život BZZ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Informatika INFn
Komunikácia a konverzácia v anglickom jazyku KKJn
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ n
Nemecký jazyk NJ v
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Pohybová príprava PoP
Práca s počítačom PP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rodinná príprava RP n
Seminár z matematiky SEM
Seminár z matematiky SEM n
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technická výchova TchV v
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivé písanie TOF
Tvorivé písanie TOFn
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná príprava ZPR
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2021