Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Školský klub detí

Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

 

ČAS 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
ČINNOSŤ Odpoludňajšia Rekreačná Sebavzdelávacia Záujmová
Pondelok  
Spoločenské a tvorivé hry
Hygienické návyky
Obed
 
 
Vychádzky, športové súťaže
Hudobno-pohybové hry
 
 
 
Príprava na vyučovanie
Didaktické hry
 
 
Spoločensko vedná,verejno prospešná
Utorok Pracovno - technická činnosť
Streda Športovo-branná činnosť
Štvrtok Esteticko-výchovná činnosť
Piatok Esteticko-výchovná činnosť